کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۱۰-مهارت تفکر نقادانه -بخش دوم

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت دهم- مهارت تفکر نقادانه -بخش دوم مشاور : شقایق فرزاد

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۱۰-مهارت تفکر نقادانه -بخش اول

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت دهم- مهارت تفکر نقادانه -بخش اول مشاور : شقایق فرزاد