کلیپ ها- مشاوره ازدواج-مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی-۳

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور ازدواج : مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی – بخش سوم مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها :

کلیپ ها-رفتار متقابل (کودک ، والد ، بالغ )-بخش۱

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی مبحث- روانشناسی شخصیت کلیپ ها-رفتار متقابل (کودک ، والد ، بالغ )-بخش اول نام مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها :

کلیپ ها – کنترل خشم – بخش ۴

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : کنترل خشم – بخش چهارم مشاور : شقایق فرزاد موضوع : اکثر حوادث ناگوار در خانه و خانواده و

کلیپ ها – کنترل خشم – بخش ۳

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : کنترل خشم – بخش سوم مشاور : شقایق فرزاد موضوع : اکثر حوادث ناگوار در خانه و خانواده و

کلیپ ها – کنترل خشم – بخش ۲

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : کنترل خشم – بخش دوم مشاور : شقایق فرزاد موضوع : اکثر حوادث ناگوار در خانه و خانواده و