کلیپها- جایگاه کودکان در خانواده-بخش اول

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی


نام کلیپ : مشاور خانواده – جایگاه فرزندان در خانوادهبخش اول

نام مشاور : الهه یوسفی

موضوع : توجه به جایگاه فرزندان در خانواده که در آینده موجب ارتقاء توانمندی های آنان در جامعه خواهد شد و پیشنهادهای کارشناس شبکه چشم انداز


 

بسته به سرعت اینترنت شما ، لطفا پس از انتخاب کلیپ ، حدود پنج دقیقه صبر کنید تا آماده نمایش شود.


 

1 با تشکر از نظر شما