کلیپ ها – کنترل خشم – بخش ۴

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : کنترل خشم – بخش چهارم مشاور : شقایق فرزاد موضوع : اکثر حوادث ناگوار در خانه و خانواده و

کلیپ ها – کنترل خشم – بخش ۳

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : کنترل خشم – بخش سوم مشاور : شقایق فرزاد موضوع : اکثر حوادث ناگوار در خانه و خانواده و

کلیپ ها – کنترل خشم – بخش ۲

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : کنترل خشم – بخش دوم مشاور : شقایق فرزاد موضوع : اکثر حوادث ناگوار در خانه و خانواده و