آیا پول و ثروت باعث جذب زنان میشود ؟

آیا پول و ثروت باعث جذب زنان می شود؟ دقیقا همانند مردان ، که بصورت بیولوژیک به دنبال زنان زیبا و سلامت میگردند،زنان نیز به دنبال مردانی هستند که منابع