کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۶-مدیریت کنترل استرس-۲

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت ششم- مدیریت کنترل استرس-بخش دوم مشاور : شقایق فرزاد تعداد

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۶-مدیریت کنترل استرس-۱

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت ششم- مدیریت کنترل استرس-بخش اول مشاور : شقایق فرزاد تعداد