کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۵-مدیریت هیجان-۲

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت پنجم- مدیریت هیجان-بخش دوم مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۵-مدیریت هیجان-۱

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت پنجم- مدیریت هیجان-بخش اول مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ