کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۴-ارتباط موثر-۲

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت چهارم- ارتباط موثر-بخش دوم مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ