کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۹-مهارت تفکر خلاق -بخش دوم

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت نهم- مهارت تفکر خلاق-بخش دوم مشاور : شقایق فرزاد تعداد

کلیپ ها-اضطراب و افسردگی در کودکان-بخش ۴

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : اضطراب و افسردگی در کودکان – بخش چهارم نام مشاور : فاطمه شیرازی جاهد موضوع : بیقراری و وابستگی شدید

کلیپ ها- اضطراب و افسردگی در کودکان-بخش۲

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده – اضطراب و افسردگی در کودکان – بخش دوم موضوع : آیا شما میدانید در درون افکار و