کلیپ ها- مشاوره ازدواج-مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی-۳

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور ازدواج : مهارتهای ارتباطی در دوران نامزدی – بخش سوم مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها :

کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران-بخش۱۲و پایانی

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی مبحث- روانشناسی و مشاوره خانواده موضوع و نام کلیپ آموزشی : کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران – بخش دوازدهم

کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران-بخش۱۱

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی مبحث- روانشناسی و مشاوره خانواده موضوع و نام کلیپ آموزشی : کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران – بخش یازدهم

کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران-بخش۱۰

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی مبحث- روانشناسی و مشاوره خانواده موضوع و نام کلیپ آموزشی : کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران – بخش دهم

کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران-بخش۹

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی مبحث- روانشناسی و مشاوره خانواده موضوع و نام کلیپ آموزشی : کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران – بخش نهم

کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران-بخش۸

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی مبحث- روانشناسی و مشاوره خانواده موضوع و نام کلیپ آموزشی : کلیپ ها-مهارتهای گفتگو و ارتباط موثر بین همسران – بخش هشتم