کلیپ ها-اضطراب و افسردگی در کودکان-بخش ده و پایایی

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : اضطراب و افسردگی در کودکان – بخش نهم نام مشاور : فاطمه شیرازی جاهد موضوع : بیقراری و وابستگی شدید

کلیپ ها-اضطراب و افسردگی در کودکان-بخش ۹

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : اضطراب و افسردگی در کودکان – بخش نهم نام مشاور : فاطمه شیرازی جاهد موضوع : بیقراری و وابستگی شدید

کلیپ ها-اضطراب و افسردگی در کودکان-بخش ۹

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : اضطراب و افسردگی در کودکان – بخش نهم نام مشاور : فاطمه شیرازی جاهد موضوع : بیقراری و وابستگی شدید

کلیپ ها-اضطراب و افسردگی در کودکان-بخش ۷

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : اضطراب و افسردگی در کودکان – بخش هفتم نام مشاور : فاطمه شیرازی جاهد موضوع : بیقراری و وابستگی شدید

کلیپ ها-اضطراب و افسردگی در کودکان-بخش ۶

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : اضطراب و افسردگی در کودکان – بخش ششم نام مشاور : فاطمه شیرازی جاهد موضوع : بیقراری و وابستگی شدید