کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۴-ارتباط موثر-۲

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت چهارم- ارتباط موثر-بخش دوم مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۳-روابط بین فردی

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت ۳-روابط بین فردی مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۲ همدلی-۲

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۲ همدلی-۲ مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها : پکیج آموزشی

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۲ همدلی-۱

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۲ همدلی-۱ مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها : پکیج آموزشی

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۱ خودآگاهی-۳

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۱ خودآگاهی-۳ مشاور : شقایق فرزاد تعداد کلیپ ها : پکیج آموزشی