کلیپ ها-افکار سمی در روابط زناشویی(خیانت-۳)

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : افکار سمی در روابط زناشویی- خیانت – ۳ مشاور فایل صوتی: مینا عسگری زاده تعداد کلیپ

کلیپ ها-افکار سمی در روابط زناشویی(خیانت-۲)

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : افکار سمی در روابط زناشویی- خیانت – ۲ مشاور فایل صوتی: مینا عسگری زاده تعداد کلیپ

کلیپ ها-افکار سمی در روابط زناشویی(خیانت-۱)

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی نام کلیپ : مشاور خانواده : افکار سمی در روابط زناشویی- خیانت – ۱ مشاور فایل صوتی: مینا عسگری زاده تعداد کلیپ

کلیپ ها-راهکارهایی برای کاستن دخالت خانواده همسران-بخش۴و پایانی

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی مبحث- روانشناسی و مشاوره خانواده موضوع و نام کلیپ آموزشی : کلیپ ها-راهکارهایی برای کاستن دخالت خانواده همسران –بخش چهارم و پایانی