۵-کارگاه آموزشی مهارتهای فرزندپروری در دوران بلوغ و نوجوانی

۵-موضوع : مهارتهای فرزندپروری ( بلوغ و نوجوانی ) مشاور : خانم مینا عسگری زاده -کارشناس ارشد مشاوره هدف : افراد بتوانند در پایان کارگاه به دانش درست و مفیدی