شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز-گروه روانشناسی و مشاوره

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۱۰-مهارت تفکر نقادانه -بخش دوم

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی
نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت دهم- مهارت تفکر نقادانه -بخش دوم

مشاور : شقایق فرزاد
تعداد کلیپ ها

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۱۰-مهارت تفکر نقادانه -بخش اول

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی
نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت دهم- مهارت تفکر نقادانه -بخش اول

مشاور : شقایق فرزاد
تعداد کلیپ ها

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۹-مهارت تفکر خلاق -بخش چهارم

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی
نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت نهم- مهارت تفکر خلاق-بخش چهارم

مشاور : شقایق فرزاد
تعداد کلیپ ها : پکیج

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۹-مهارت تفکر خلاق -بخش سوم

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی
نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت نهم- مهارت تفکر خلاق-بخش سوم

مشاور : شقایق فرزاد
تعداد کلیپ ها : پکیج

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۹-مهارت تفکر خلاق -بخش دوم

شبکه مشاوران و مدیران چشم انداز- گروه روانشناسی
نام کلیپ : مشاور خانواده : مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت نهم- مهارت تفکر خلاق-بخش دوم

مشاور : شقایق فرزاد
تعداد کلیپ ها : پکیج